Colofon

Oorkania is een initiatief van Oorkaan en gemaakt door:

Oorkaan: concept en artistieke begeleiding
Vuurroodjunior: concept, vormgeving en coördinatie
Willem Lagerwaard: concept, illustraties en verhaal
Paladin Studios: technische realisatie en animaties
Joey Roukens: compositie

Stem

Ferdi Janssen

Muziek

Planeet Roffel

Twitching Eye Trio: Jasper Goedman, Achim Heine, Marijn Korff de Gidts percussie

Planeet Voxx

Pauni Trio: Juliëtte van Dijk, Iris Ficker, Mariëlle de Winter zang

Planeet Baroccoco

Apollo Ensemble: David Rabinovich viool, Ofer Frenkel hobo, Thomas Oltheten fagot, Freek Borstlap viola da gamba, Marion Boshuizen klavecimbel

Planeet Suleika

Trio Suleika: Maurice Lammerts van Bueren piano, Sanne Hunfeld viool, Pepijn Meeuws cello

Planeet Eolus

Eolian Ensemble: Anita Janssen hobo, Karin Leutscher fluit, Lies Molenaar hoorn, Cécile Rongen klarinet, Petra Wolters fagot

Planeet Jazzer

Fidan: Esra Dalfidan zang, Tobias Klein basklarinet Sean Fasciani contrabas Franz von Chossy piano Uli Genenger percussie

Planeet Mundo

Coen Kaldeway saxofoon/fluit, Joeri de Graaf gitaar, Carlos Monteiro contrabas, Mark de Jong percussie

Opnametechniek/mixage

Marc Schots

Medewerkers

Oorkaan

Jessica de Heer, Erin Coppens, Sietske Oud

Vuurroodjunior

Hans Foks, Ina Heijnen, Majorein Gauw, Irene de Hoop, Meine Steenbakkers, Niek Schadenberg. Met dank aan: Hanne Marckmann (teksten)

Paladin Studios

Niels van Egmond, Yorick van Vliet, Lukas Hoenderdos, Tijmen van den Heuvel, Jimmy de Meza, Derk de Geus, Dominique van Oosterom, Swendly Benilia, Moniek Hulspas, Tom van der Linden. Met dank aan: Dylan Nagel

OneTwentyone

Pauline Kreutzer
De kinderen van het kinderpanel: Twanja, Manou, Damiaan, David, Roman, Zef, Floris, Dennis, Marrit, Patou, Liselotte en Madelief

Credits

Oorkania kon gemaakt worden dankzij financiële ondersteuning van:

Gamefonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Fonds Podiumkunsten

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

Deze website werd gecreëerd door Oorkaan (de Kempenaersstraat 11b, 1051 CJ Amsterdam). De informatie aanwezig op deze website van Oorkaan werd met de grootste zorg samengesteld. Toch zijn we niet in staat om de volledigheid en de juistheid ervan te garanderen. Oorkaan is niet verantwoordelijk voor eender welke mogelijke fout die zich op deze website bevindt.

Als u deze website bezoekt, dan aanvaardt u zonder enige beperking de huidige Gebruiksvoorwaarden van deze website, die u kunt bekijken.

Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website

AUTEURSRECHTEN

Zowel de inhoud als de structuur van onze website worden door auteursrechten beschermd. Zo genieten in het bijzonder elke reproductie, aanpassing, vertaling, bewaring en verwerking via andere dragers, net als de elektronische bewaring of verwerking van de inhoud en/of de volledige of gedeeltelijke structuur ervan, de bescherming op de auteursrechten en vereisen ze een voorafgaande schriftelijke toestemming van Oorkaan. Elke reproductie van informatie of gegevens, en dan vooral het gebruik van teksten of tekstonderdelen of afbeeldingen (uitgezonderd persfoto’s van Oorkaan), vereist dan ook de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oorkaan. Deze rechten blijven volledig van kracht zodra hun inhoud gearchiveerd wordt.

De persfoto’s van Oorkaan mogen enkel gebruikt worden met het oog op publicatie. De persfoto’s van Oorkaan die elektronisch weergegeven en/of gewijzigd worden met het oog op publicatie, moeten vergezeld worden van de volgende Copyright-vermelding “© [Jaar] Oorkaan. Alle rechten voorbehouden”. De herdruk is gratis, maar we vragen wel een kopie voor in onze dossiers.

DISCLAIMER

Betreffende websites van derden De pagina’s van deze website bevatten links (d.w.z. “hyperlinks”) naar websites beheerd door derden en waarvan Oorkaan de inhoud niet kent. Oorkaan vergemakkelijkt gewoon de toegang tot deze websites zonder op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derden zijn enkel bedoeld om u het surfen gemakkelijker te maken. De informatie die op die links staat, behoort ons niet toe en werd niet door ons goedgekeurd. Integendeel, Oorkaan distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van al deze links. Oorkaan kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden betreffende elke vorm van overtreding van eender welke wettelijke voorschriften, of elke schending van de rechten van derden die kan voortvloeien uit de inhoud of het gebruik van deze links.

ALGEMENE DISCLAIMER

Iedere aansprakelijkheid van Oorkaan betreffende eender welke schade die voorvloeit uit het gebruik van deze website en ongeacht de wettige grondslag ervan, is beperkt tot de schade die opzettelijk werd toegebracht of die het resultaat is van een grove fout. Voor zover er sprake is van een aansprakelijkheidsverplichting van Oorkaan die voortvloeit uit een contractuele tekortkoming, dan beperkt de totale schadevergoeding zich tot de voorzienbare schade. Deze laatste beperking heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Oorkaan inzake productie verantwoordelijkheid of enige garantie die verleend werd. De voorgenoemde beperkingen gelden niet in het geval van overlijden, lichamelijke schade of schade aan de gezondheid.

Oorkaan doet er alles aan om zijn website van mogelijke virussen te vrijwaren, maar een totale afwezigheid hiervan kunnen we niet garanderen. Daarom raden we u aan om te zorgen voor een adequate virusbescherming (vooral door het gebruik van een antivirusprogramma), voordat u documenten of gegevens downloadt.

Oorkaan garandeert niet de juistheid noch de betrouwbaarheid van de informatie die zich op deze website bevindt en is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

DIVERSEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetten, ongeacht de Europese Overeenkomst over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, waarvan de toepassing op deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten is, overeenkomstig deze tekst. In de mate van wat er toegelaten is krachtens de wet van toepassing, wordt elk geschil betreffende deze website behandeld door de rechtbanken van Utrecht in Nederland. Als één van de huidige bepalingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zou worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.

WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij kunnen de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. U kunt de meest recente versie van deze voorwaarden inzien door de link "Gebruiksvoorwaarden" onderaan de Websites aan te klikken. Het is uw verantwoordelijkheid deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd op wijzigingen te controleren. Indien u van de Websites blijft gebruikmaken nadat wij wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden hebben bekendgemaakt, geeft u daarmee te kennen dat u de nieuwe voorwaarden aanvaardt.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Bepaalde delen van de Websites, zoals sites waarop u bestanden kunt downloaden, kunnen richtlijnen en voorschriften voor gebruik bevatten, die een aanvulling vormen op de Gebruiksvoorwaarden. Door van deze diensten op de Websites gebruik te maken, verplicht u zich dergelijke richtlijnen en voorschriften in acht te nemen.

BELEID TEN AANZIEN VAN ELEKTRONISCHE LEVERING & UW TOESTEMMING

U gaat ermee akkoord dat wij vereiste kennisgevingen, overeenkomsten en andere informatie met betrekking tot de Website langs elektronische weg aan u kunnen verstrekken. Indien u niet langer akkoord gaat met het langs elektronische weg ontvangen van kennisgevingen, verzoeken wij u uw gebruik van de Website te staken.

PRIVACYBELEID

In het Privacybeleid worden de handelwijzen uiteengezet die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens bij uw gebruik van de Websites. Indien u van de Websites blijft gebruikmaken, geeft u daarmee te kennen dat u instemt met de in ons Privacybeleid bekendgemaakte handelwijzen ten aanzien van persoonsgegevens. U kunt het Privacybeleid te allen tijde inzien door de link "Privacybeleid" onderaan de Websites aan te klikken.

WIJZIGINGEN IN DE WEBSITES

Wij kunnen de op de Websites aangeboden diensten en programma-eigenschappen te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen of wijzigen.

TOEGANGSKOSTEN

U dient de apparatuur en internetverbindingen aan te schaffen die u nodig heeft om toegang tot de Websites te verkrijgen en deze te gebruiken. Indien u via een vaste telefoonaansluiting toegang tot de Websites verkrijgt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke telefoonmaatschappij om te bepalen of voor de door u gekozen toegangsnummers op uw locatie interlokale of andere soortgelijke tarieven gelden. Indien u door middel van draadloze applicaties (bijv. mobiele telefoons) toegang tot de Websites verkrijgt, kan uw telefoonmaatschappij, zoals een aanbieder van draadloze telefonie, bovendien vergoedingen berekenen voor signaleringsberichten [alerts], het bekijken van internetsites [web browsing], het versturen van berichten [messaging] en andere diensten waarvoor het gebruik van verbindingstijd [airtime] en draadloze gegevensdiensten [wireless data services] benodigd is. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om na te gaan of dergelijke vergoedingen voor u gelden. De kosten die u maakt om via een draadloze of andere communicatiedienst toegang tot de Websites te verkrijgen, komen uitsluitend voor uw rekening.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het is u uitsluitend toegestaan de Websites voor rechtmatige doeleinden te gebruiken. Het is u niet toegestaan informatie, inhoud of materialen via de Websites te verstrekken of te verzenden of anderszins handelingen te verrichten die:

 1. inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot: octrooien, merkrechten, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten;
 2. onwettig, bedreigend, beledigend, kwellend, diffamerend, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus of misleidend zijn, andermans persoonlijke levenssfeer schenden of expliciete beschrijvingen of uiteenzettingen van seksuele handelingen bevatten of pornografisch zijn;
 3. personen of groepen personen tot slachtoffer maken, kwellen, vernederen of intimideren op grond van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
 4. aanleiding geven te veronderstellen dat u zich uitgeeft voor een persoon, bedrijf of onderneming, met inbegrip van Oorkaan en haar werknemers en vertegenwoordigers;
 5. computervirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's van welke aard dan ook bevatten die de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur onderbreken, tenietdoen of beperken of die anderszins onbevoegd gebruik van een computer of computernetwerk mogelijk maken;
 6. aanleiding geven tot gedrag dat een strafbaar feit zou opleveren of waaruit civielrechtelijke aansprakelijkheid voortvloeit;
 7. in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, richtlijnen of andere op de Websites bekendgemaakte beleidsregels; of
 8. andermans gebruik van de Websites beletten.

U mag onze Websites niet gebruiken:

 1. voor uw eigen commerciële gewin;
 2. om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming een vorm van reclame of promotie aan te bieden; of
 3. om onjuiste persoonsgegevens te verstrekken of zonder toestemming informatie, inhoud of materialen van een ander dan uzelf te verstrekken.

Door gebruik te maken van onze Websites, verklaart u:

 1. zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te zullen houden;
 2. uw contactgegevens juist en actueel te zullen houden; en

Het is u niet toegestaan de Websites op enigerlei wijze te gebruiken die onze servers of netwerken zou kunnen beschadigen, overbelasten of aantasten of onklaar zou kunnen maken of die andermans gebruik en genot van de Websites zou kunnen beletten. Het is u niet toegestaan door middel van hacking, password mining of langs welke andere weg dan ook te trachten onbevoegde toegang te verkrijgen tot diensten, gebruikersaccounts, computersystemen of netwerken. Wij kunnen juridische en technische corrigerende maatregelen nemen om overtreding van deze bepaling te voorkomen en om naleving van de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

Het is u niet toegestaan de Websites of onze andere communicatiemiddelen te gebruiken om direct of indirect grote hoeveelheden ongevraagde mededelingen te versturen (met inbegrip van e-mailberichten en instant messages). Het is u niet toegestaan informatie over onze gebruikers te vergaren met het oog op het (doen) versturen van grote hoeveelheden ongevraagde mededelingen. Het is u niet toegestaan andere personen ertoe te bewegen of toe te staan de Websites te gebruiken om het in dit artikel bepaalde te overtreden. Wij kunnen uw toegang tot of gebruik van de Websites met onmiddellijke ingang beëindigen en andere gerechtelijke stappen ondernemen indien u of iemand anders met gebruikmaking van uw toegangsgegevens voor de Websites deze bepalingen overtreedt. Wij kunnen technische corrigerende maatregelen nemen om te voorkomen dat grote hoeveelheden ongevraagde mededelingen op onze computer- of communicatienetwerken binnenkomen, worden gebruikt of achterblijven.

U dient ons op alle informatie, inhoud of materialen die u heeft gecreëerd of tot stand heeft gebracht en via onze Websites indient of verzendt, en die door intellectuele-eigendomsrechten (of vergelijkbare rechten) worden gedekt, een niet-exclusieve, overdraagbare, in sublicentie te geven, royaltyvrije, eeuwige, wereldwijde licentie te verlenen en wij hebben het recht dergelijke intellectuele eigendom op of in verband met de Websites of een ander medium te gebruiken.

Wanneer u informatie, inhoud of materialen verstrekt en daarbij de privacyinstelling 'openbaar' gebruikt, betekent dat dat iedere bezoeker van de Websites toegang heeft tot die informatie en dat wij geen zeggenschap hebben over die informatie of wat andere mensen ermee doen.

Wij behouden ons het recht voor informatie, inhoud of materialen van u van de Websites te verwijderen indien deze strijdig is of zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

LICENTIE OP HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES

Ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden is het u uitsluitend toegestaan de Websites en de op de Websites aangeboden inhoud voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is u uitsluitend toegestaan ten behoeve van downloaden aangeboden inhoud voor persoonlijke doeleinden en met inachtneming van de bij de desbetreffende inhoud behorende voorschriften te gebruiken. Het is u niet toegestaan de inhoud op een wijze te gebruiken die de grenzen van de ten aanzien van uw gebruik van de inhoud toegekende rechten overschrijdt. Het is u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan data mining, robots of soortgelijke tools voor gegevensverzameling en -extractie op de inhoud toe te passen, delen van de Websites of de inhoud te framen of de inhoud te verveelvoudigen, te herdrukken, te kopiëren, op te slaan, in het openbaar te tonen, uit te zenden, te verzenden, te wijzigen, te vertalen, te porteren, te publiceren, in sublicentie te geven, te cederen, over te dragen, te verkopen, in bruikleen te geven of anderszins te verspreiden. Het is u niet toegestaan de in de inhoud vervatte mechanismen ter preventie van ongeoorloofde verveelvoudiging of verspreiding van de inhoud te omzeilen.

EIGENDOMSRECHTEN

Intellectuele-eigendomsrechten op de Websites:

De intellectuele-eigendomsrechten ten aanzien van het ontwerp van en de informatie op de Websites, met inbegrip van de naam van de Websites, de 'look and feel' van de kleurencombinaties, knopvormen en andere grafische elementen op de Websites, berusten bij ons. Dergelijke intellectuele eigendom geniet bescherming onder internationale verdragen en onder wetgeving ten aanzien van auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen alsook andere eigendomsrechten. Zo zijn wij rechthebbende op het auteursrecht op de selectie, organisatie, opmaak en verbetering van de Websites alsook op onze oorspronkelijke inhoud op de Websites.

Intellectuele-eigendomsrechten op de spelletjes:

De intellectuele-eigendomsrechten op een groot aantal van de op de Websites aangeboden spelletjes berusten bij ons; voor bepaalde spelletjes hebben wij de toestemming van de ons bekende auteursrechthebbenden gevraagd en gekregen. Voor enkele spelletjes hebben wij geen auteursrechtinformatie kunnen vinden of is dergelijke informatie als gevolg van algemeen gebruik op internet niet langer beschikbaar. Bepaalde spelletjes mogen uitsluitend onder bijzondere voorwaarden, met inachtneming van een aantal noodzakelijke beperkingen, worden gebruikt. Voor zover wij kunnen bepalen, houdt Oorkaan zich aan deze noodzakelijke beperkingen. Wij brengen geen enkele wijziging aan in de broncode van de spelletjes. Zo blijven namen van gerechtigden, merknamen of verwijzingen naar websites ongewijzigd.

SITES VAN DERDEN & ADVERTEERDERS

De Websites kunnen links bevatten naar websites van derden, met inbegrip van links die als geautomatiseerde zoekresultaten worden aangeboden. Sommige van dergelijke sites kunnen materiaal bevatten dat laakbaar, onwettig of onjuist is. De aanwezigheid van deze links betekent niet dat wij de sites of diensten van deze derden onderschrijven. U verklaart ermee bekend te zijn en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor inhoud of ander materiaal op dergelijke sites van derden. Transacties die u afsluit met op de Websites aangetroffen adverteerders, geschieden tussen u en de adverteerder; u verklaart ermee bekend te zijn en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor door u geleden schade of vorderingen op adverteerders.

GEBRUIK VAN SOFTWARE

Wij kunnen software aan u ter beschikking stellen die u kunt downloaden of gebruiken. Op dergelijke software zijn de voorwaarden van de bijbehorende licentieovereenkomst van toepassing. Indien u bij de software geen licentieovereenkomst ontvangt, is de hiernavolgende licentie op uw gebruik van de software van toepassing, in aanvulling op de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden. Wij verlenen u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie op het installeren van de software op één computer. De software is auteursrechtelijk beschermd, geniet bescherming onder andere wetten en verdragen ten aanzien van de intellectuele eigendom en is de eigendom van Oorkaan of haar leveranciers. Het is u niet toegestaan de software te verkopen of te herverspreiden. Het is u niet toegestaan de software geheel of gedeeltelijk in andere producten op te nemen. Het is u niet toegestaan de software terug te brengen naar de broncode [reverse engineering], te decompileren of te disassembleren of anderszins te trachten de broncode daaruit af te leiden (tenzij zulks uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan). Het is u niet toegestaan de software op enigerlei wijze te wijzigen, aan te passen of afgeleide werken daarvan te maken, of aanduidingen van auteursrecht in de software te verwijderen. U stemt ermee in zich aan alle wetten en bepalingen ten aanzien van uw gebruik van de software te zullen houden. Het is u niet toegestaan derden toestemming of medewerking te verlenen voor of bij het verrichten van de onder deze paragraaf verboden handelingen.

Wij kunnen uw versie van de software automatisch controleren en deze actualiseren om de werking en capaciteit van de software te verbeteren. Indien u de software tijdens een automatische update afsluit of de installatie van de update anderszins belet, kan de software beschadigd raken en/of ophouden te functioneren.

U stemt ermee in zich volledig aan alle in- en uitvoerwetten, bepalingen, voorschriften en besluiten van Nederland of andere buitenlandse overheidsinstanties (bv. die van de Verenigde Staten) te zullen houden en u stemt ermee in dat u zich zonder de vereiste toestemming van overheidswege zult onthouden van het direct of indirect uitvoeren, heruitvoeren, overdragen en/of vrijgeven van de software, aanverwante technologie of producten daarvan ten behoeve van verboden verklaard eindgebruik of aan verboden verklaarde landen, entiteiten of personen (ongeacht waar zij zich bevinden). U draagt de volle verantwoordelijkheid voor en neemt alle kosten voor uw rekening met betrekking tot uw naleving van de hierboven bedoelde wetten, bepalingen, voorschriften en besluiten en voor het verkrijgen van alle vereiste vergunningen en in- en uitklaringen. U stemt er voorts mee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor en alle kosten te dragen met betrekking tot uw naleving van de hierboven bedoelde wetten, bepalingen, voorschriften en besluiten en het verkrijgen van alle vereiste vergunningen en in- en uitklaringen.

AFWIJZING VAN GARANTIES

Wij stellen de Websites in de huidige staat [as is], voor eigen risico [with all faults] en op basis van beschikbaarheid [ as available] ter beschikking. Wij en onze leveranciers verstrekken geen uitdrukkelijke garanties ten aanzien van de Websites. Oorkaan is niet verplicht ondersteuning van enigerlei aard te bieden. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijzen wij en onze leveranciers stilzwijgende garanties af dat de Websites en alle via de Websites verspreide software, inhoud en diensten verkoopbaar, van toereikende kwaliteit, juist, tijdig, geschikt voor een bepaald doel of een bepaalde behoefte of van niet-inbreukmakende aard zijn. Wij garanderen niet dat de Websites aan uw vereisten voldoen of foutenvrij, betrouwbaar, onbeperkt toegankelijk of te allen tijde beschikbaar zijn. Wij garanderen niet dat de met het gebruik van de Websites, met inbegrip van ondersteunende diensten, verkregen resultaten doeltreffend, betrouwbaar of juist zijn of aan uw vereisten voldoen. Wij garanderen niet dat u op de door u gekozen tijdstippen en locaties (hetzij rechtstreeks hetzij via netwerken van derden) toegang tot de Websites kunt verkrijgen of de Websites kunt gebruiken. De door vertegenwoordigers van Oorkaan verstrekte mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen brengen geen garantie tot stand. Het is mogelijk dat u uit hoofde van uw lokale wetgeving aanvullende consumentenrechten heeft waaraan deze overeenkomst geen afbreuk kan doen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Het enige en exclusieve (rechts)middel dat in geval van geschillen met ons door u kan worden aangewend, is uw gebruik van de Websites te staken. Onze aansprakelijkheid of die van onze moedermaatschappij of onze leveranciers voor vorderingen met betrekking tot het gebruik van de Websites is hoe dan ook beperkt tot het totale bedrag van de dienstenvergoedingen die u voor de specifieke dienst in geschil voor de duur van één jaar aan ons heeft voldaan. Wij, onze moedermaatschappij, onze inhoudpartners en onze leveranciers zijn niet aansprakelijk voor bijkomende, bijzondere, gevolg- of bedrijfsschade of schadevergoeding(en) met een voorbeeldfunctie [exemplary damages] als gevolg van uw beroep op of gebruik van de Websites of uw onvermogen deze te gebruiken. Deze uitsluitingen zijn van toepassing op vorderingen wegens gederfde winst, verloren gegane gegevens, verlies van goodwill, werkonderbreking, computerstoring of -uitval of andere commerciële schade of verliezen, ook indien wij van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte waren of hadden behoren te zijn. Aangezien het in bepaalde landen, staten of rechtsgebieden niet is toegestaan aansprakelijkheid voor bijkomende of gevolgschade uit te sluiten of te beperken, is onze aansprakelijkheid en die van onze moedermaatschappij en leveranciers in dergelijke landen, staten of rechtsgebieden beperkt voor zover wettelijk is toegestaan.

VRIJWARING

U komt desgevraagd overeen ons, onze moedermaatschappij en andere gelieerde ondernemingen alsook onze respectieve werknemers, opdrachtnemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers te beschermen, te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot aansprakelijkheden, vorderingen en kosten, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de Websites. Wij behouden ons het recht voor, voor eigen rekening de exclusieve verdediging en zeggenschap op ons te nemen ter zake van kwesties waarop normaliter uw vrijwaring van toepassing zou zijn, in welk geval u ons uw medewerking dient te verlenen bij het doen gelden van de openstaande verweermiddelen.

INTERNATIONAAL GEBRUIK

Wij bieden geen garanties ten aanzien van de geschiktheid of beschikbaarheid van inhoud op de Websites voor gebruik op locaties buiten Nederland. Het is niet toegestaan toegang tot de Websites te verkrijgen vanuit landen waar de inhoud bij de wet verboden is. Indien u besluit toegang tot de Websites te verkrijgen vanuit een locatie buiten Nederland, doet u zulks uit eigen beweging en bent u verantwoordelijk voor naleving van de lokale wetgeving.

RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

U stemt ermee in dat Nederlands recht op deze overeenkomst alsook op uw vorderingen jegens en geschillen met ons van toepassing is, zonder gevolg te geven aan de beginselen van het Nederlands conflictenrecht, en dat het Weens Koopverdrag geen toepassing vindt. U stemt er voorts mee in dat geschillen of vorderingen die u met of jegens ons heeft, zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter; u stemt in met en onderwerpt zich aan de uitoefening van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in procedures ten aanzien van dergelijke (rechts)vorderingen.

Wij maken u erop attent dat u door uw instemming met deze Gebruiksvoorwaarden:

 1. afstand doet van vorderingen die u anders tegen ons zou kunnen hebben op grond de wetten van andere jurisdicties, waaronder uw eigen;
 2. onherroepelijk instemt met de exclusieve rechtsmacht van de Nederlandse rechter met betrekking tot geschillen of vorderingen die mogelijk tussen u en ons ontstaan; en
 3. zich onderwerpt aan de persoonlijke bevoegdheid van de Nederlandse rechter om over dergelijke geschillen en vorderingen te oordelen.

NIETIGHEDENBEPALING

Deze overeenkomst en alle aanvullende, op de Websites bekendgemaakte voorwaarden, beleidsregels, voorschriften en richtlijnen vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons en treden in de plaats van alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling uitgelegd op een wijze die overeenstemt met het toepasselijk recht die zo veel mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van partijen weergeeft en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

BEËINDIGING

Uw recht op het gebruik van de Websites eindigt automatisch bij overtreding van de Gebruiksvoorwaarden of andere in verband met de Websites bekendgemaakte voorschriften of richtlijnen. Wij behouden ons bovendien het recht voor uw toegang tot de Websites of delen daarvan om welke reden dan ook, al dan niet met kennisgeving, te beëindigen, zulks te onzer uitsluitende beoordeling.

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid (hierna te noemen: het "Privacybeleid") is van toepassing op onze websites en op alle spellen en andere activiteiten die door ons op of via onze websites worden aangeboden. (Onze websites, alle webpagina's die deel uitmaken van de websites, en dergelijke spellen en activiteiten hierna gezamenlijk te noemen: de "Websites".) OORKAAN gevestigd aan de Kempenaersstraat 11b, 1051 CJ te Amsterdam, is de verantwoordelijke partij in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. OORKAAN kan gebruikmaken van de diensten van gelieerde partijen of goed bekend staande derden voor de verwerking van persoonsgegevens die op of via de Websites zijn verzameld. Door gebruik van of toegang tot deze Websites aanvaardt u de praktijken zoals beschreven in dit Privacybeleid.

OVER ONZE WEBSITES

DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

De informatie die onze Websites verzamelen, omvat (onder andere) de volgende categorieën: IP-adressen, cookies en web beacons

Wanneer u onze Websites bezoekt, bewaren onze servers automatisch het IP-adres van uw computer. IP-adressen worden verzameld tezamen met informatie over de webpagina's die u feitelijk op de Websites bezoekt. Wanneer u op de Websites komt via een link vanaf een andere website, zullen ook de URL van de gelinkte website en de URL van de website die u vervolgens bezoekt, worden verzameld.

Bovendien bewaren we bepaalde gegevens van uw browser door gebruik te maken van "cookies". Een cookie is een stukje informatie dat wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker en is verbonden met informatie over de gebruiker. OORKAAN kan gebruikmaken van cookies, web beacons (web bugs) of vergelijkbare technieken om (uw gebruik van) de Websites te verbeteren en te personaliseren, onder andere door:

 • u te helpen uw aanwezigheid op de Websites te authentiseren;
 • voor zover van toepassing, uw voorkeuren en registratie-informatie te onthouden;
 • aanbiedingen, advertenties en e-mailberichten van OORKAAN te presenteren en de effectiviteit daarvan te meten en te onderzoeken; en
 • de inhoud en advertenties die u via de Websites worden aangeboden, op u af te stemmen.

Wij verzamelen alleen e-mailadressen die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt. Uw e-mailadres zal uitsluitend voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • de promotie van (nieuwe) spelletjes;
 • e-mails met informatie over de diensten (betreffende updates, nieuwe ontwerpen, nieuwe functies enz.);
 • voor administratieve doeleinden, zoals de melding van een schending van onze Gebruiksvoorwaarden;
 • het bezorgen van berichten waarvan u heeft aangegeven dat wij ze mogen doorgeven (bijvoorbeeld van andere personen in uw sociale netwerk).

Zonder uw goedkeuring zullen we:

 • uw e-mailadres niet zichtbaar maken op de Website;
 • uw e-mailadres niet gebruiken voor andere dan de in bovenstaand artikel 2.9 beschreven doeleinden;
 • uw e-mailadres of andere persoonsgegevens niet aan derden overdragen, behalve in het beperkte aantal gevallen dat in dit Privacybeleid wordt beschreven.

Combinatie van persoonsgegevens

Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens, waaronder in voorkomende gevallen uw e-mailadres, te combineren met andere gegevens die wij over u hebben verzameld of die door u aan ons zijn verstrekt, om onze diensten en de Websites te optimaliseren of voor een van de andere doeleinden vermeld in dit artikel 2.

AAN WIE VERSTREKT OOKRAAN DEZE GEGEVENS?

OORKAAN kan gegevens verstrekken aan derden die door OORKAAN worden ingeschakeld in het kader van haar normale activiteiten, zoals partners die ons helpen door technische of operationele faciliteiten voor de Websites te leveren. Wij kunnen gegevens ook aan andere partijen verstrekken wanneer wij daartoe op grond van de wet of door een rechterlijke uitspraak verplicht worden. OORKAAN verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen voor commerciële doeleinden of ten behoeve van advertenties of marketing, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of in het kader van een programma of actie waarvoor u zich heeft geregistreerd. U kunt in dat geval uw toestemming te allen tijde intrekken.

WAAROM VERZAMELEN WIJ GEGEVENS?

We gebruiken persoonsgegevens en andere gegevens om de algemene en gepersonaliseerde inhoud en functionaliteit van de Websites te onderhouden. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens om aan uw verzoeken te kunnen voldoen, om u diensten te kunnen verlenen wanneer u de Website(s) gebruikt, en voor de doeleinden die elders in dit Privacybeleid worden beschreven.

VEILIGHEID

Hoewel we u de mogelijkheid bieden de privacyopties zo in te stellen dat toegang tot uw persoonsgegevens en andere inhoud beperkt wordt, dient u zich ervan bewust te zijn dat veiligheidsmaatregelen nimmer sluitend zijn. Wij hebben geen zeggenschap over de handelingen van andere gebruikers met wie u uw profiel en informatie deelt. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de inhoud die u op de Websites plaatst, niet door onbevoegde personen wordt bekeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacyinstellingen of veiligheidsmaatregelen die door de Websites worden gebruikt. U verklaart ermee bekend te zijn dat kopieën van persoonsgegevens of inhoud zichtbaar kunnen blijven, zelfs na verwijdering, in het cachegeheugen of op gearchiveerde pagina's of indien andere gebruikers uw persoonsgegevens of inhoud hebben gekopieerd of opgeslagen.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen, onbevoegde toegang te helpen voorkomen, de gegevensveiligheid te handhaven en de door ons online verzamelde gegevens juist te gebruiken. Persoonsgegevens van u die zichtbaar zijn op de Websites (zoals door u geplaatste reacties en/of gegevens in uw profiel), zijn toegankelijk voor derden en u verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat derden die gegevens naar hun eigen websites of andere locaties kunnen kopiëren.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden opgeslagen gedurende de periode die nodig is voor uw gebruik van de Websites voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid.

DIVERSEN

Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op het tijdstip van publicatie op de Websites. U dient regelmatig na te gaan of op de Websites wijzigingen staan gepubliceerd.

Het internet is een wereldwijde omgeving en gebruik van het internet brengt noodzakelijkerwijs met zich mee dat persoonsgegevens op internationaal niveau worden verzameld en verwerkt. Door gebruik te maken van de Website(s) verklaart u ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat wij uw persoonsgegevens op deze wijze verwerken.

De Websites kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere websites. We moedigen gebruikers aan zich hiervan bewust te zijn wanneer zij onze site verlaten en de privacyverklaring te lezen van iedere website die tot personen te herleiden gegevens verzamelt. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op gegevens die door ons worden verzameld.

Wanneer de Website(s) aan een derde wordt/worden overgedragen, kunnen wij ook alle persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, in overeenstemming met dit Privacybeleid aan die derde overdragen. In dat geval zullen gebruikers die ons hun e-mailadres hebben gegeven, bericht krijgen wanneer gegevens over hen worden overgedragen en daarop een ander privacybeleid van toepassing wordt.

We hebben ook Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op uw gebruik van de Websites. In geval van strijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid, prevaleert dit Privacybeleid.

Het Nederlands recht is op dit Privacybeleid van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter in Nederland.